ភាសា : English LanguageChinease Language

ស៊ូណូ ប្ដូរប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃ
1 ដុល្លារអាមេរិក =

4065 រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក = 4065 រៀល
1 រៀល = 0.00024348672997322 ដុល្លារអាមេរិក
ទិន្នន័យចុងក្រោយ: 18-June-2021

អត្រាប្ដូរប្រាក់

ទិញចូល

អត្រាប្ដូរប្រាក់ (ដុល្លា)
- <

1 ដុល្លារអាមេរិក =
4107 រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក =
6.53 យ៉ន់ចិន

1 ដុល្លារអាមេរិក =
23078 ដុងវៀតណាម
លក់ចេញ

អត្រាប្ដូរប្រាក់ (ដុល្លា)
- >

1 ដុល្លារអាមេរិក =
4065 រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក =
6.36 យ៉ន់ចិន

1 ដុល្លារអាមេរិក =
22839 ដុងវៀតណាម

ក្រាបអត្រាប្ដូរប្រាក់

ទីតាំងស៊ូណូ ប្ដូរប្រាក់

Head Office

SF Tower 4th Floor.