ភាសា : English LanguageChinease Language

ស៊ូណូ ប្ដូរប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃ
1 ដុល្លារអាមេរិក =

រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក = រៀល
1 រៀល = INF ដុល្លារអាមេរិក
ទិន្នន័យចុងក្រោយ: 23-May-2022

អត្រាប្ដូរប្រាក់

ទិញចូល

អត្រាប្ដូរប្រាក់ (ដុល្លា)
- <

1 ដុល្លារអាមេរិក =
រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក =
យ៉ន់ចិន

1 ដុល្លារអាមេរិក =
ដុងវៀតណាម
លក់ចេញ

អត្រាប្ដូរប្រាក់ (ដុល្លា)
- >

1 ដុល្លារអាមេរិក =
រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក =
យ៉ន់ចិន

1 ដុល្លារអាមេរិក =
ដុងវៀតណាម

ក្រាបអត្រាប្ដូរប្រាក់

ទីតាំងស៊ូណូ ប្ដូរប្រាក់

Head Office

SF Tower 4th Floor.