ភាសា : English LanguageChinease Language

អំពី​​យើង

យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវសេវាកម្មប្ដូរប្រាក់ដែល សុវត្ថិភាព រហ័ស និងងាយស្រួលដល់លោកអ្នក!

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

អំពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ

ក្រុមហ៊ុនស៊ូណូ ម៉ាន់នី អ៊ិកឆេន ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើការប្ដូរប្រាក់របស់ប្រជាជនខ្មែរ និងជនបរទេស ហើយថែមទាំងផ្ដល់នូវសេវាកម្មប្ដូរប្រាក់ដែលសុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និងរហ័ស។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំអោយអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាកម្មយ៉ាងល្អឥតខ្ជោះ និងសុវត្ថិភាពជូនលោកអ្នក។ លើសពីនេះទៀត លោកអ្នកអាចទុកចិត្ត១០០%ចំពោះសាច់ប្រាក់ដែលចេញខាងយើងខ្ញុំទៅ ធានាថាមិនមានប្រាក់ក្លែងក្លាយ ឬក្លែងបន្លំលុយលោកអ្នក​ឡើយ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនស៊ូណូ ម៉ាន់នី អ៊ិកឆេន ឯ.ក មានសេវាប្ដូររូបបិយប័ណ្ណជាច្រើន​ប្រភេទ ជាពិសេសគឺរូបិយប័ណ្ណខ្មែរ (រៀល)  រូបបិយប័ណ្ណចិន (យ៉ន់)  រូបបិយបណ្ណ​អាមេរិក (ដុល្លាអាមេរិក) ។ យើងខ្ញុំធានាថាអត្រាប្ដូរប្រាក់នៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទាបជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជា។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុនយើង​ខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មប្ដូរប្រាក់ដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

អាជ្ញាបណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនស៊ូណូ ម៉ាន់នី អ៊ិកឆេន ឯ.ក បានទទួលនូវអាជ្ញាបណ្ណដូចខាងក្រោម ៖

១. អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មប្ដូរប្រាក់ដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២. បណ្ណប៉ាតង់សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មដោយ នាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៣. វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

រូបិយប័ណ្ណ៣ធំៗ