ភាសា : English LanguageChinease Language

ស៊ូណូ ប្ដូរប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃ
1 ដុល្លារអាមេរិក =

4068 រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក = 4068 រៀល
1 រៀល = 0.00024342745861733 ដុល្លារអាមេរិក
ទិន្នន័យចុងក្រោយ: 07-May-2021

អត្រាប្ដូរប្រាក់

ទិញចូល

អត្រាប្ដូរប្រាក់ (ដុល្លា)
- <

1 ដុល្លារអាមេរិក =
4108 រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក =
6.78 យ៉ន់ចិន

1 ដុល្លារអាមេរិក =
23177 ដុងវៀតណាម
លក់ចេញ

អត្រាប្ដូរប្រាក់ (ដុល្លា)
- >

1 ដុល្លារអាមេរិក =
4068 រៀល

1 ដុល្លារអាមេរិក =
6.61 យ៉ន់ចិន

1 ដុល្លារអាមេរិក =
22937 ដុងវៀតណាម

ក្រាបអត្រាប្ដូរប្រាក់

ទីតាំងស៊ូណូ ប្ដូរប្រាក់

Head Office

SF Tower 4th Floor.